บทความ

รูปภาพ
ดรุณากาญจนบุรีศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)


สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลโดย Miss Wang Shangxue ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีโดย บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ สำหรับการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT) ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เมื่อวันที ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ Miss Wang Shangxue ให้ความรู้เรื่องทุนการศึกษาต่อประเทศจีน และการสอบภาษาจีน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีพัฒนากระบวนการจัดกาเรียนการสอนภาษาจีนและการสอบวัดระดับภาษาจีน ปัจจุบันโรงเรียนจัดสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖  ทั้งนี้โรงเรียนพร้อมต้อนรับทุกสถาบัน และทุกคนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาจีนที่ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป

รูปภาพ
กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับประถม


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเซนต์ดอมินิโกซาวีโอ โดยครูสอนภาษาจีนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมจัดกิจกรรม  กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และความสนใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียน โรงเรียนจัดสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6


รูปภาพ
กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับมัธยม


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดย Miss Wang Shangxue และครูอาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโดยใช้ภาษาจีนพร้อมมอบหนังสือภาษาจีนและของที่ระลึกให้โรงเรียน

นักเรียนได้เรียนความเป็นมาของเทศกาล กิจกรรมสำคัญในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง และร่วมกิจกรรม เข่น การเรียนรู้ความเป็นมาและตอบคำถาม การทำขนมบ๊ะจ่าง การทำบุหงาดอกไม้หอม การร้องเพลงภาษาจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียน

รูปภาพ
บันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาการสอนภาษาจีน


พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลราชบุรีร่วมในพิธีพร้อมคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นสายไหมทางทะเล แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลสนับสนุนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีในการพัฒนาทักษะแลความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนและประชาชนทั่วไปผู้สนใจการสร้างโอกาสการศึกษาต่อในประเทศจีนทั้งนี้จะมีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนภาษาจีนการจัดห้องเรียนระบบออนไลน์จัดเป็นสนามสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนทั้งของนักเรียนดรุณากาญจนบุรีและนักเรียนผู้มีความสนใจ